Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: 

De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: 

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coach: 

De bij de NOBCO aangesloten coach.

Coachee: 

De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: 

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: 

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

NOBCO: 

De Stichting Nederlandse Orde van Beroeps Coaches.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. 
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet  van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q.

vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

1.         Opdrachtnemer voert de Diensten uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO.

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd. 
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en

Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien  

 Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van de NOBCO zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 • Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde. 

Artikel 6: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

Artikel 7: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan

Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.

 • Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht. 
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.

Artikel 8: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. 
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. 
 • Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt.

Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 9: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens

Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.     

 • Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 10: Incassokosten

1.         Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. 

Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Opdrachtnemer toegezonden.
 • Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 • Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 • Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen. 
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn. 
 • Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 • Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden. 
 2. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever100%  van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 3. Bij annulering door Opdrachtgever van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen  24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer. 

Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 14: Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen  tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Vastgesteld te Haarlem op 14 december 2006 en onder nummer 34188394

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

CoachNu.nl – Vertegenwoordigd door W.G.J. van Duuren

Prinses Beatrixstraat 32, 1396 KE Baambrugge

Kvk: 90400763 | BTW NL004813514B05

Algemene voorwaarden CoachNu Interim management

Algemene Voorwaarden CoachNu – Interim Management

CoachNu, rechtsgeldig vertegenwoordigd door W.g.j. van Duuren,  te Baambrugge, telefoonnummer  06 52 86 19 29 

 • Inschrijvingsnummer Handelsregister:  KvK 90400763
 • Belastingen: BTW nummer NL004813514B05

Algemeen

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen CoachNu en een opdrachtgever waarbij CoachNu werkzaamheden zal verrichten.

2.      CoachNu stelt zich ten doel het coachen, adviseren, van particulieren en bedrijven, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, bedrijfsstrategie en interim management.

3.      Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van een ieder die voor CoachNu werkzaam is en/of zal worden ingeschakeld.

4.      Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten die opdrachtgever verstrekt aan CoachNu.

5.      CoachNu is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeenkomsten.

6.      Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. CoachNu wijst de toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

De uitvoering van de opdracht

7.     CoachNu staat in voor een integere en deskundige uitvoering van de opdracht.

8.      CoachNu is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.  CoachNu zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

9.      De opdrachtgever verstrekt vooraf en tijdens het uitvoeren van de opdracht, tijdig en volledig alle gegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht op verzoek van  CoachNu, of waarvan de opdrachtgever begrijpt dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de gegevens niet tijdig worden verstrekt, dan heeft  CoachNu het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de uit de vertraging ontstane extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

10.   De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie en gegevens.

11.   De opdrachtgever stelt zich als een betrouwbare partner op door afspraken op tijd en volledig na te komen, inclusief het betalen van facturen.

12.   De werking van artikel 7:404 en de werking van artikel 7:407 lid 2 wordt uitgesloten.

13.   De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

14.   De opdracht heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Ofschoon de opdracht door CoachNu naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan CoachNu geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

Inschakelen derden

15.    CoachNu zal bij de selectie van derden die (een deel van) de opdracht uitvoeren, zorgvuldigheid betrachten.  CoachNu is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

16.   Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. De opdrachtgever accepteert dat de aan haar gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgever te aanvaarden.

Beëindigen overeenkomst

17.   Ieder der partijen kan door opzegging de overeenkomst voortijdig beëindigen als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beëindigende partij onttrekken of die hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht niet langer kan worden gevergd of de opdracht niet meer conform de overeenkomst en eventuele vervolgovereenkomsten kan worden uitgevoerd. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. De opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

18.   Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

Honorarium en betalingen

19.   De kosten van uitvoering van de opdracht door  CoachNu omvatten het honorarium en de zogenaamde verschotten.

20.   Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief dat door CoachNu is vastgesteld, maar ook tijdens de duur van de opdracht, kan worden gewijzigd, één en ander tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Van deze wijziging zal de opdrachtgever schriftelijk voorafgaand aan de tariefswijziging op de hoogte worden gebracht.

21.   De verschotten bestaan uit de kosten die in het kader van de opdracht door  CoachNu ten behoeve van de opdracht(gever) zijn gemaakt, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, verblijfskosten, secretariaatskosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde derden.

22.    CoachNu kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden gestart. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

23.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

24.   Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.

25.   Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van vijftien procent (15%) van het declaratiebedrag met een minimum van € 100,-.

26.   Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan  CoachNu de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten.  CoachNu is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Klachten

27.   Klachten over de door  CoachNu verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan CoachNu te worden gemeld. Dergelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door de opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat CoachNu in staat is adequaat te reageren.

28.   Indien een klacht gegrond is, zal  CoachNu in de gelegenheid worden gesteld om de werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de betreffende werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal  CoachNu slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van billijkheid.

Aansprakelijkheid

29.   CoachNu is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door  CoachNu van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

30.   De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van  CoachNu te dier zake uitgekeerde bedrag.

31.   Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat  CoachNu voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 (zes) maanden.

32.   Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 1 (één) jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

33.   In het geval van communicatie tussen opdrachtgever en  CoachNu geschiedt met behulp van  elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorg dragen voor standaard virusprotectie. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor het niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd.

34.   De opdrachtgever vrijwaart  CoachNu tegen aanspraken/vorderingen van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, verband houdende met door  CoachNu ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

35.   Alle vorderingsrechten uit welken hoofde ook jegens  CoachNu in verband met een gebeurtenis, vervallen uiterlijk na één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.

Slotbepaling

36     In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.  CoachNu en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

37.   De rechtsverhouding tussen  CoachNu  en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruikmaken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter uit het arrondissement Utrecht